Algemene voorwaarden Bolderdijk Brandpreventie

Alles brandt!!
De door Bolderdijk Brandpreventie geleverde diensten en producten leiden niet absoluut tot voorkoming van brand en / of brandgevaar. De diensten en / of producten van Bolderdijk Brandpreventie zijn er op gericht brandgevaar zoveel als redelijk is mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld het impregneren van brandbare stoffen leidt er niet toe dat een dergelijke stof niet meer brandt, het effect van de gebruikte middelen is brandvertraging, niet onbrandbaarheid. Ook na levering van diensten en producten door Bolderdijk Brandpreventie blijft voorzichtigheid en waakzaamheid geboden. Van belang is voorts dat de werkzaamheid van de gebruikte middelen wordt beïnvloed door vocht, temperatuur en dus ook door bijvoorbeeld bezoekersaantallen bij evenementen.

Artikel 1 – Definities
BBP: V.O.F. Bolderdijk Brandpreventie gevestigd te AmsterdamLocatie: De plaats waar BBP volgens opdrachtbevestiging de Prestatie zal verrichten.Overeenkomst: Tevens: Opdracht: De Overeenkomst van Opdracht tussen Partijen, van welke aard en benaming dan ook, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn en in het kader waarvan BBP een inspanningsverbintenis aangaat.Opdrachtgever: De partij waarmee BBP een overeenkomst aangaat als bedoeld in deze Algemene Voor – Waarden.Partijen: BBP en OpdrachtgeverPrestatie: Iedere opdracht tot: levering van producten en diensten; bewerking; inspectie; assistentie advisering et cetera.Producten: De door BBP verkochte en geleverde ( brandvertragende ) producten.Werkrapport: Het rapport waarin kort de opdracht, de werkzaamheden op locatie en eventuele bijzonderheden worden vermeld.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn ( aanvullend ) van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BBP alsmede overeenkomsten, inclusief toekomstige al dan niet opvolgende overeenkomsten met BBP, waarop BBP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en andere tussen BBP en de Opdrachtgever geldende bedingen, zal het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden voorrang genieten, tenzij bewust en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken. Bij afwijking tussen de Algemene Voorwaarden en de Opdracht zal het bepaalde in de Opdracht voorrang hebben.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten met BBP, voor de uitvoering waarvan door BBP derden dienen te worden betrokken.

2.4 Eventuele inkoop en / of andere voorwaarden van de zijde van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen of overeenkomsten met BBP, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BBP zijn aanvaard.

2.5 Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht kunnen uitsluitend bij een nadere door Partijen gezamenlijke ondertekende overeenkomst worden overeengekomen.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de eventuele nietige of vernietigbare bepalingen treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van Partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomst met de nietige of vernietigbare bepalingen.

2.7 Indien BBP niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt of daarvan eenmalig afwijkt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BBP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Tot stand komen Opdracht

3.1 Alle aanbiedingen en / of offertes van BBP, welke aanbiedingen en / of offertes steeds vrijblijvend zijn, dienen door aspirant – Opdrachtgever strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Een aanbieding of offerte vervalt nadat de in de aanbieding of offerte genoemde termijn is verstreken, of indien de het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Alle in de aanbieding en / of offertes van BBP vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Naast het overeengekomen tarief is de Wederpartij aan BBP verschuldigd de prijs van de in het kader van de opdracht gebruikte materialen ( hulp – en verbruiksmaterialen daaronder begrepen ).

3.3 Indien een schriftelijk aanbod van BBP wordt aanvaard, dan komt een Opdracht eerst tot stand doordat BBP binnen redelijke termijn de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

3.4 De opdracht tot het verrichten waartoe BBP zich verbindt wordt uitsluitend bepaald door de inhoud van de opdrachtbevestiging, en is voor zover het brandvertragend behandelen van zaken betreft, beperkt tot uitsluitend de in de opdrachtbevestiging bepaalde zaken

3.5 De opdracht van BBP bestaande uit het bewerken van stoffen en materialen met als doel brandvertraging, is uitsluitend beperkt tot die stoffen waarvan Wederpartij van tevoren, ten tijde van het opstellen van de aanbieding c.q. offerte, monsters heeft aangeleverd. BBP heeft ten aanzien van de werkzaamheden een inspanningsverplichting.

3.6 Ingeval de opdracht inhoudt het enkele leveren van Producten, is de opdracht van BBP daadwerkelijk uitdrukkelijk beperkt tot het leveren van producten, dat wil zeggen dat ter zake het effect dat het betreffende middel beoogt te geven geen enkele garantie wordt gegeven als het betreffende middel niet door BBP is verwerkt / toegepast. BBP beperkt zich tot het leveren van het Product. Na de behandeling met het Product mag er geen water, vocht en of andere (vloei ) stoffen ten aanzien van het bewerkte oppervlak worden gebruikt. De impregneermiddelen zijn wateroplosbaar.

3.7 Tenzij anders is overeengekomen worden in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden en verwerkte materialen door BBP op basis van nacalculatie gefactureerd.

3.8 Ingeval een Opdracht tot stand is gekomen, kan BBP niet gehouden worden met de uitvoering daarvan te beginnen alvorens een door BBP verlangde aanbetaling heeft plaatsgevonden en / of door BBP verlangde documentatie en / of monsters beschikbaar is / zijn gesteld, een en ander nader door BBP te bepalen.

3.9 Komt na een aanbieding geen Opdracht tot stand, dan is de Opdrachtgever gehouden zowel de aanbieding als eventuele in verband daarmee ontvangen documentatie retour te zenden dan wel te vernietigen.

Artikel 4 – Duur, leveringstermijnen, uitvoering, wijziging

4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Partijen zorgen elk voor een adequate verzekering voor wat betreft hun respectievelijke verantwoordelijkheden.

4.2 In geval BBP met een Opdrachtgever een doorlopende Overeenkomst aangaat, heeft BBP het recht haar tarieven te wijzigen. BBP zal het voornemen tot het wijzigingen tenminste één maand voor de in die kennisgeving genoemde ingangsdatum schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar maken.

4.3 Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal BBP trachten de Opdracht te leveren binnen het in de Overeenkomst gestelde omtrent werktijden en opleverdatum

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal BBP uitsluitend werkzaamheden verrichten binnen de gebruikelijke kantoortijden van 9.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende Nederlandse feestdagen waarop geen werkzaamheden worden verricht. Over de buiten deze periode gewerkte uren wordt een hoger tarief berekend; van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 21.00 uur 150%, zaterdag van 7.00 uur tot 21.00 uur 150%, maandag tot en met zaterdag van 21.00 uur tot 7.00 uur 200% en op zon -en feestdagen 300 %.

4.5 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever BBP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BBP dient daarbij alsnog een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Opdracht. Bij vertraging of verlenging van de met de Opdracht gemoeide werkzaamheden heeft BBP het recht om eventuele extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

4.6 BBP is niet gehouden tot: a. Het schoonmaken van ( zaken op ) de Locatie; b. Het afdekken of afschermen van zaken die zich op de Locatie bevinden.

4.7 In het kader van de Opdracht bewerkte zaken kunnen vlekken en strepen gaan vertonen na toepassing van de Producten. BBP is niet gehouden het uiterlijk van de bewerkte zaken in oorspronkelijke toestand te laten of daarin terug te brengen.

4.8 BBP behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

4.9 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigingen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De opdrachtgever aanvaard voorhands de mogelijkheid van de wijziging van de Overeenkomst

4.10 Wanneer de opdracht ziet op het plaatsen van (een) blusmiddel(en), dan staat de Opdrachtgever er voor in dat de aangewezen muur of ander object waarin door BBP geboord dient te worden ( of andere aanvullende werkzaamheden dient te verrichten teneinde een adequate bevestiging te realiseren), dat daarvoor toestemming is van de eigenaar, en deze bevestigingsondergrond daartoe geschikt is. BBP zal niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei ( gevolg ) schade als gevolg van de werkzaamheden.

Artikel 5 – Verplichtingen Wederpartij

5.1 De Opdrachtgever is verplicht in het kader van de opdracht BBP vrije onbelemmerde en veilige toegang te ( laten ) verlenen tot de Locatie. Indien BBP geen toegang krijgt tot de Locatie, is de Opdrachtgever zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist tot in verzuim.

5.2 De Opdrachtgever is verplicht om aan BBP alle door de fabrikant van de te bewerken zaken te verstrekken informatie ( zoals technische specificaties, handboek, installatievoorschriften et cetera. ) ter beschikking te stellen; het niet voorhanden zijn van dergelijke informatie komt voor risico van de Opdrachtgever.

5.3 De Opdrachtgever is verplicht een vertegenwoordiger aan te wijzen die bij de werkzaamheden aanwezig zal zijn en die bevoegd is om beslissingen te nemen ter zake de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1 BBP is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de Overeenkomst BBP ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van BBP kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, is BBP gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. V op oor aanvang van of tijdens het leveren van de Opdracht blijkt dat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt bij het aanvragen van de aanbieding en/of offerte. De Opdrachtgever de Locatie waar de opdracht dient te worden uitgevoerd wijzigt.

6.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BBP op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Indien BBP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

6.4 De opschorting of ontbinding van de Overeenkomst door BBP, maakt haar niet schadeplichtig jegens de Opdrachtgever.

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, zal de schade als gevolg van deze toerekenbaarheid, daaronder begrepen alle aanvullende de kosten, aan BBP dienen te worden vergoed.

6.6 In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BBP vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van de zijde van BBP tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BBP op de Opdrachtgever zijn in dat geval ook onmiddellijk opeisbaar.

6.7 Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele afleverings- en andere daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever kan slechts per aangetekende brief aan BBP de Overeenkomst annuleren.

Artikel 7 – Betaling en incassokosten

7.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door BBP aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden in Euro´s op de door BBP opgegeven bankrekening, dan wel, indien BBP daar aanspraak op maakt, contant of middels in -, betaling – geving van goederen.

7.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, of in het geval van een Opdrachtgever die een beroep of bedrijf uitoefent: de wettelijke handelsrente, in welk geval de Opdrachtgever de wettelijke (handels) rente verschuldigd zal zijn. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van de factuurdatum tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

7.3 De door de Opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte worden deze betalingen in mindering gebracht op de hoofdsom en de lopende rente.

7.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BBP verschuldigde.

7.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenechtelijke kosten bedragen 15% van de totale hoofdsom, dan wel – en naar vrije keuze van BBP – het bedrag dat de Opdrachtgever aan BBP verschuldigd is op basis van de Incassowet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.7 De Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van BBP zakelijke zekerheid te verschaffen ter zake onbetaalde facturen en /of nog te verrichten opdracht door BBP.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid / Exoneratie / Bewijslast / Vrijwaring

8.1 De door BBP toegepaste producten zijn niet ontwikkeld om brand als gevolg van vuurwerk, een hitte bron, open vuur dan wel sterretjes te vertragen, laat staan voorkomen. BBP is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van afsteken van vuurwerk of andere soortgelijke materialen.

8.2 Indien BBP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen geldsom welke Partijen zijn overeengekomen, dan wel het bedrag tot welke de verzekeraar in dat geval uitkeert.

8.3 BBP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt door een toerekenbare tekortkoming van BBP in het uitvoeren van de opdracht.

8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan, de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige opdracht van BBP aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BBP toegerekend kunnen worden en redelijke, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

8.5 BBP zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, gevolg ‒ en / of bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of besparingen of voor vorderingen door derden tegen BBP en / of de Opdrachtgever ingesteld. Onder indirecte schade wordt bijvoorbeeld ook verstaan schade zoals bijvoorbeeld letselschade, schade aan zaken van bezoekers de Locatie et cetera.

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van BBP wegens toerekenbare tekortkoming is dat de Opdrachtgever BBP schriftelijk heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming, BBP daarbij een redelijk termijn heeft gesteld om alsnog na te komen en BBP niet binnen de gestelde termijn is nagekomen of, indien daartoe een redelijke grond bestaat, omdat de gestelde tekortkoming onduidelijk is geformuleerd, niet schriftelijk heeft verzocht om nadere specificatie van de gestelde tekortkoming.

8.7 Het namens de Opdrachtgever ondertekende Werkrapport strekt tot volledig bewijs van (de juistheid van) de uitvoering van de Opdracht door BBP.

8.8 BBP is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar werknemers of andere door haar ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld bedoeld in artikel 6:170 en verder BW en artikel 6:76 BW tenzij het directe schade betreft ten gevolge van opzet of grove schuld en er direct verband is met de opdracht.

8.9 BBP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BBP is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.10 Indien BBP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BBP beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval van een doorlopende Overeenkomst is BBP slechts aansprakelijk tot 50% van het bedrag dat de Opdrachtgever in het kader van die doorlopende Overeenkomst op jaarbasis aan BBP is verschuldigd.

8.11 De Opdrachtgever staat er voor in dat de opdracht op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder mede wordt begrepen overheidsvoorschriften) en vrijwaart BBP van alle aanspraken van derden en van alle kosten en schade die voor BBP uit aanspraken van derden –op welke grond dan ook samenhangend met de opdracht (bijvoorbeeld ook toerekenbare tekortkoming)- mochten voortvloeien.

8.12 Uitsluitend voor het geval dat de exoneratie als overeengekomen in de voorgaande leden geheel of gedeeltelijk nietig mocht worden geoordeeld of geheel of gedeeltelijk mocht worden vernietigd, dan wel geoordeeld zou mogen worden dat BBP onder omstandigheden geen beroep op ( een van ) die bedingen toekomt, geldt dat BBP jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van directe schade en maximaal tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door BBP gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

8.13 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BBP gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BBP daardoor (in)direct ontstaan.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 BBP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van BBP komt.

9.2 Onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BBP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BBP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en terroristische acties daaronder begrepen. BBP heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat BBP haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 BBP kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichting uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4 Voor zoveel BBP ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is BBP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk het na komen te komen deel separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BBP totdat de opdrachtgever alle door de Opdrachtgever aan BBP verschuldigde bedragen heeft voldaan ter zake geleverde of te leveren zaken en diensten, alsmede alle bedragen heeft voldaan die door de Opdrachtgever aan BBP verschuldigd zijn als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen jegens BBP.

10.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid kunnen geleverde zaken binnen de normale bedrijfsvoering van de Opdrachtgever worden verkocht en geleverd, mits de Opdrachtgever een identiek eigendomsvoorbehoud bedingt; het bezwaren van geleverde zaken met enig recht is uitdrukkelijk niet toegestaan.

10.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BBP veilig te stellen.

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om BBP hiervan direct op de hoogte te stellen.

Artikel 11 – Reclames

11.1 De door BBP te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Gelet op de aard van de Producten kunnen geleverde Producten niet worden geretourneerd.

11.2 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan BBP te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BBP te worden gemeld.

11.3 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken en diensten.

11.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig gereclameerd, dan zal BBP de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na ontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.

11.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekkosten, aan de zijde van BBP integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op deze overeenkomst alsmede alle daaruit voortvloeiende en / of samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit dan wel samenhangende met deze Opdracht alsmede de daaruit voortvloeiende verbintenissen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen twaalf maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is gemaakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam op 17 mei 2017. De Algemene Voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.